Regulamin wynajmu sal

§ I Zasady ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania sal szkoleniowych.
 2. Regulamin obowiązuje Organizatorów i Uczestników takich wydarzeń jak: szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje lub inne tego typu spotkania, zwane dalej wydarzeniem.

§ II Zasady rezerwacji.

 1. Poprzez wynajęcie sali należy rozumieć zgłoszenie przez Organizatora woli użytkowania sali oraz potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmijsale.pl.
 2. Zgłoszenie rezerwacji dokonywane jest przez Organizatora jednym z niżej wymienionych kanałów:

– poprzez wypełniony formularz rezerwacji sali dostępny na stronie www.wynajmisale.pl

– drogą mailową na adres biuro@wynajmijsale.pl

 1. Anulowanie rezerwacji sali i rezygnacja z zamówionych usług może nastąpić, w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed dniem wydarzenia. W przypadku anulowania rezerwacji i/lub rezygnacji z zamówionych usług w terminie krótszym niż 3 dni robocze Wynajmijsale.pl ma prawo obciążyć Organizatora kosztami zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Zwrot wynajętej przez Organizatora sali powinien nastąpić w ciągu 15 minut od zakończenia okresu użytkowania sali
 3. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali, Wynajmijsale.pl uprawnione jest do naliczania dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu wg stawki obowiązującej dla pierwotnie określonej liczby godzin wynajmu.
 4. Wynajmijsale.pl rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenie wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym czasie.
 5. Wynajmijsale.pl zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich rezerwacji dokonanych przez Organizatora, w przypadku, gdy ten przekroczy termin płatności którejkolwiek z wystawionych faktur.

§ III Opłaty.

 1. Stawki opłat za wynajem sal szkoleniowej uzależnione są od czasu trwania wydarzenia.
 2. Informacja o aktualnych stawkach i ewentualnych upustach umieszone są na stronie wynajmijsale.pli stanowią aktualnie obowiązujący cennik. Wszelkie kwoty w nim zawarte są kwotami brutto.
 3. Płatności za wydarzenie można dokonać przelewem lub poprzez system tpay.com
 4. Faktura zostanie dostarczona drogą elektroniczną maksymalnie 3 dni po wydarzeniu.

§ IV Obowiązki Organizatora i uczestników wydarzenia.

 1. Organizator, osoba prowadząca spotkanie oraz jego uczestnicy zobowiązani są do:
 2. Przestrzegania Regulaminu.
 3. Dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmijsale.pl.
 4. Pozostawienia sali po wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmijsale.pl za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętej powierzchni, w tym w szczególności za zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież wyposażenia.
 6. Za szkody związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe, działających na zlecenie Organizatora, Organizator odpowiada jak za własne działania.
 7. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajmowanych pomieszczeń, przedstawiciel Wynajmijsale.pl stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw. Organizator pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzenia na podstawie wystawionej faktury.

§ V Przepisy porządkowe.

 1. Wszelkie prace podejmowane na terenie wynajmowanych pomieszczeń związane z organizacją wydarzenia (tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji wydarzenia mogą być prowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z Wynajmijsale.pl.
 2. Niedozwolona jest znacząca zmiana wystroju sal bez wcześniejszej konsultacji z przedstawicielem Wynajmijsale.pl.
 3. Na terenie Wynajmijsale.pl, w tym na terenie sal, obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 4. W przypadku wydarzeń kilkudniowych, Organizator może na swoją odpowiedzialność pozostawić w sali przedmioty wartościowe.
 5. Wynajmijsale.pl zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszej współpracy.

§ VI Przepisy końcowe.

 1. Wynajmijsale.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość prezentowanych i wykorzystywanych podczas wydarzenia materiałów.
 2. Wynajmijsale.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzone na bieżąco do treści Regulaminu.